Hi, How Can We Help You?

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Handicap Fitness s.r.o.,
so sídlom Žirovnická 3133/6, 106 00, Praha 10 – Zabehlice, IČO: 08870719,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 326 736, ďalej len www.handicapfitness.cz alebo predávajúci

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “OZ”) a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), a ďalších účinných právnych predpisov.
Zákazníkom obchodu www.handicapfitness.cz je buď: (i) spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona, (ii) podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo (iii) orgán štátnej správy či samosprávy (tieto tri typy zákazníkov ďalej len “kupujúci”). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom obchodu predávajúceho. Obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese https://www.handicapfitness.cz.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo služby.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
kúpna zmluva
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená späť.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva kupujúceho (spotrebiteľa). Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadia sa platnými právnymi predpismi. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim v 14denné lehote podľa § 1829 ods. 1 OZ, je povinný poskytnuté darčeky vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom “Momentálne nedostupné” v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené.
Predávajúci si vyhradzuje právo na dodanie posilňovacích strojov a ostatného vybavenia ako je príslušenstvo (kotúče, činky, jednoručné činky, Kettlebell, adaptéry, Gym ball, osi, a ostatný tovar súvisiace s vybavením fitness centra, najmä však dodaním repasovaných strojov na zákazku, tzv. na kľúč, kedy sa stroje lakujú a polstrují do farieb a dostínů na želanie zákazníka dodaciu lehotu od 3. do 8. mesiacov od zaplatenia celej zálohy vo výške 50% z vopred dohodnutej objednávky. Táto doba sa líšia množstvom objednaného počtu strojov, zariadení a príslušenstva .

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu (spotrebiteľovi) pôsobilo značné ťažkosti.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
Článok III. ods. 2. obchodných podmienok sa neuplatňuje u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním; u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu vzniknutých škôd v plnej výške, najmä, kedy bolo vyrobené zariadenie na zákazku, teda na kľúč či na prianie zákazníka.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
Právo na odstúpenie od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predošlým odseku, a kupujúci v ňom uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prípadne čísla účtu pre vrátenie peňazí.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@handicapfitness.cz.
V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia OZ o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní podľa § 1829 ods. 1 OZ však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa § 1829 ods. 1 OZ musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe predmetnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu a vrátiť tak kupujúcemu (spotrebiteľovi) takto zníženú kúpnu cenu.
V súlade s ustanovením § 1833 OZ na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať zníženie hodnoty vráteného tovaru.
Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci v súlade s ustanovením § 1837 OZ nemá najmä, v prípade zmlúv:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
e) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
f) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. holiace strojčeky, depilátory a pod.),
g) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
h) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
i) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak predávajúci tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
j) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
k) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
l) V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu vzniknutých škôd v plnej výške, najmä, kedy bolo vyrobené zariadenie na zákazku, teda na kľúč či na prianie zákazníka.
V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Evidencia tržieb

Podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o evidencii tržieb”), je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Predávajúci vystavuje účtenky podľa Zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané e-mailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@handicapfitness.cz Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Ako predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho je popísané v sekcii Ochrana osobných údajov zákazníkov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním Zákona.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho,
deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne
• v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
V prípade sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim môže kupujúci (spotrebiteľ) využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci (spotrebiteľ) kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. viac informácií
mimosúdne urovnanie sporov možno nájsť tiež na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tieto obchodné podmienky sú pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou Handicap Fitness s.r.o. platné a účinné od 3. 3. 2020.